ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η τρέχουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον τρόπο και το σκοπό συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και περιέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα σας, όπως απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

1. Ποιοι είμαστε

Η εταιρία με την επωνυμία SVG GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο ThessCar Rental ΙΚΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα μέσω της χρήσης της σελίδας https://thesscar.gr/en/

2. Ποια δεδομένα σας συλλέγονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς σχετικά με:

  1. το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου σας,
  2. επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε, πληροφορίες πληρωμής και άλλες σχετικές πληροφορίες που μας παρέχετε για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με την επιλογή των υπηρεσιών μας
  3. για κάθε συμβόλαιο ενοικίασης συλλέγουμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία σας που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του συμβαλλόμενου, ονοματεπώνυμο, ηλικία, άδεια οδήγησης και όσα προσωπικά στοιχεία αυτή περιλαμβάνει, ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης, σημεία παραλαβής και παράδοσης του οχήματος, στοιχεία πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι για την πραγματοποίηση κράτησης διαδικτυακά παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας σύνδεσμος προς την πλατφόρμα υπηρεσιών ezcar.eu και μέσω του σχετικού υπερσυνδέσμου της EzCar Booking System ο επιθυμών επισκέπτης μεταφέρεται στη σελίδα του https://www.ezcar.eu/thesscar/vehicle.results.php, όπου ισχύει η προβλεπόμενη πολιτική
προστασίας από την συγκεκριμένη εταιρεία.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να εκτελέσουμε και να βελτιώσουμε τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και συγκεκριμένα, για την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εκτέλεση της μεταξύ μας συμφωνίας, την παροχή υπηρεσιών παράδοσης και παραλαβής, την πληρωμή ή τυχόν επιστροφή χρημάτων, την υποβοήθηση υπηρεσιών που αιτείστε, τυχόν αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων και τη συμμόρφωση της εταιρίας μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως λόγου χάρη την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για το λόγο για τον οποίο τα συλλέξαμε και το χρόνο για τον οποίο μας είναι απαραίτητα. Διατηρούμε τα δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι από το Νόμο να κρατάμε. Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός αν έχουν νομικό λόγο ή έννομο συμφέρον, κατόπιν συναίνεσης σας.

4. Νομική βάση και έννομο συμφέρον επεξεργασίας

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για προπαρασκευαστικές ενέργειες αυτής, ήτοι την επικοινωνία μας μαζί σας με σκοπό την
ολοκλήρωση του συμβολαίου ενοικίασης. Επιπλέον, συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα σε συμμόρφωση έννομων υποχρεώσεων της εταιρίας μας.

5. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της μεταξύ μας συμφωνίας δεν διατηρούνται για διάστημα περισσότερο του απαραίτητου για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και των εκάστοτε υπηρεσιών. Κατ’ εξαίρεση διατηρούνται τα δεδομένα εκείνα για τα οποία έχουμε έννομη υποχρέωση και έννομο συμφέρον, στο βαθμό που υποχρεούμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία και για σκοπούς που αφορούν την συμμόρφωση της εταιρίας στις έννομες υποχρεώσεις της αλλά και σε μελλοντικές της αξιώσεις. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών.

6. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία η οποία θα διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές αρχές, όπως προκύπτουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

Α. Αρχή της Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η διαφάνεια απαιτεί η ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή με σαφή και απλή διατύπωση.

Β. Αρχή του Σκοπού

Ο σκοπός είναι βασικό στοιχείο του δικαιώματος και αποτελεί γνώμονα αξιολόγησης και των υπολοίπων αρχών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Γ. Αρχή της Αναλογικότητας

Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δ. Αρχή της Ακρίβειας – Επικαιροποίησης

Τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, εύλογα μέτρα τηρούνται για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των δεδομένων. Δίνεται η δυνατότητα στα υποκείμενα να διορθώνουν τα δεδομένα τους.

Ε. Αρχή της Περιορισμένης Διάρκειας Τήρησης

Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ΣΤ. Αρχή της Ενδεδειγμένης Ασφάλειας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Ζ. Αρχή της Λογοδοσίας

Η ThessCar Rental ΙΚΕ οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιώματα του υποκειμένου σε σχέση με τα δεδομένα:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διατηρείτε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι:

Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης των δεδομένων σας, το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ανωτέρω αλλά και σχετικά με την άσκηση ενός ή περισσότερων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί να απευθύνεται στην εταιρία μας στη διεύθυνση mail thessalonikicar@gmail.com.

Σε κάθε αίτημα άσκησης των ανωτέρω δεδομένων σας αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία, ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

7. Η προστασία των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης και υποχρεούνται να διατηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ακολούθως, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα διασφαλίζουμε την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας.

8. Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Ο νόμος αναφέρει ότι αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική θα αναθεωρηθεί, εφόσον χρειαστεί για να προσαρμοσθεί σε τυχόν νομοθετικές αλλαγές, με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υποκειμένων των δικαιωμάτων και στις τυχόν αλλαγές των υπηρεσιών της Εταιρείας μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 02-07-2022.